Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 06 2017

orientalnazupa
Pytał o Ciebie.
Reposted fromstripmymind stripmymind viagdziejestola gdziejestola

July 04 2017

1121 46a1 500
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viagdziejestola gdziejestola
orientalnazupa
7980 5b38 500
Reposted fromkirciowa kirciowa viagdziejestola gdziejestola
orientalnazupa
7982 126c 500
Reposted fromkirciowa kirciowa viagdziejestola gdziejestola
6756 f654 500
Reposted fromink ink viagdziejestola gdziejestola
orientalnazupa
Odpychasz ludzi od siebie, żeby mniej bolało kiedy odchodzą. 
— Modern Family
Reposted frommy-life my-life vianowaczi nowaczi
orientalnazupa
Jeśli przyjmiesz do siebie zabiedzonego psa i sprawisz, że zacznie mu się dobrze powodzić - nie ugryzie cię. Na tym polega zasadnicza różnica między psem a człowiekiem.
— Mark Twain

July 03 2017

orientalnazupa
Chciałabym mieć na własność kawałek plaży i morza.
orientalnazupa
6931 ec8c
Reposted from12-10-2014 12-10-2014 viaalliwantisyou alliwantisyou
3856 8fcd
Reposted fromicanread icanread viamataharinita mataharinita
orientalnazupa
0090 8c8f
orientalnazupa
4774 def2 500
Paterson (2016), dir. Jim Jarmush
Reposted frombylejaka bylejaka viamatuss matuss
orientalnazupa
9363 f7b4
Reposted fromfatique fatique viamatuss matuss
orientalnazupa
Ja jestem mało pobożny, ale dla Ciebie mogę klęknąć na kolana.
— I tak nie czytasz mojej zupy
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant viamatuss matuss
6756 f654 500
Reposted fromink ink viamatuss matuss
orientalnazupa
Kiedyś nie byłam taka nerwowa, jak teraz. Mam to w środku. Coś się we mnie bez przerwy trzęsie.
— Tomek Tryzna ''Panna Nikt''
orientalnazupa
słówko na dziś: defetyzm  - brak wiary w zwycięstwo, w powodzenie sprawy, przewidywanie porażki, uleganie panice.
Reposted fromdobby dobby viadualistycznie dualistycznie
orientalnazupa
6078 81a2
Reposted frommental-cat mental-cat viadualistycznie dualistycznie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl