Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 07 2018

5121 6057 500
orientalnazupa
8530 b296 500
Reposted fromzolwik zolwik viaoskus oskus

February 06 2018

orientalnazupa
2478 5af4 500
Reposted fromAMPLIDUDE AMPLIDUDE viajointskurwysyn jointskurwysyn
orientalnazupa
1062 ed22
Reposted fromlonely-girl lonely-girl viagdziejestola gdziejestola
orientalnazupa
9780 f895 500
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viagdziejestola gdziejestola
2534 f8a7
Reposted fromzdjeciahuja zdjeciahuja viafreeway freeway
3719 da99 500
9881 9eff
Reposted fromabsolem absolem viaPoranny Poranny
orientalnazupa
6286 95dd
Reposted from4777727772 4777727772 viapsychojunkie psychojunkie
orientalnazupa
orientalnazupa
Wystarczy jedna osoba, by ożyło pustkowie i wystarczy jej brak, aby wielkie miasto wydało się puste.
— Lidia Jasińska
Reposted fromxalchemic xalchemic viascorpix scorpix
orientalnazupa
7315 0ba1 500
Reposted fromMtsen Mtsen viascorpix scorpix
orientalnazupa
Reposted fromgruetze gruetze viafreeway freeway
orientalnazupa
Nie, nie jestem [sama]. Jestem taka jak wszyscy na tym głupim, cholernym, zdumiewającym świecie. Niedoskonała. Nawet bardzo. Ale pełna nadziei. Nadal jestem sobą.
— Libba Bray - "Studnia wieczności"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viafreeway freeway
orientalnazupa
Wspomnienia z biegiem czasu cukrzeją jak miód. Nikt nie oszuka cię bardziej niż one.
— Żulczyk, Wzgórze psów
Reposted fromtakeyoutomygrave takeyoutomygrave viafreeway freeway
orientalnazupa
Gdy wpuścisz kogoś do siebie za bardzo i pozwolisz mu zobaczyć Cię dokładnie taką, jaka jesteś, bez żadnej maski, bez żadnego udawania, gdy pokażesz się słaba i potargana przez życie, gdy podasz się na tacy, gdy się rozbierzesz – ale nie do naga, a do bezbronności – a potem zostaniesz zraniona, odrzucona, pozostawiona sama sobie, to już nigdy, kurwa, nigdy tego nie załatasz.
— Hania Es.
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viafreeway freeway
orientalnazupa
1919 3b8c
Reposted fromnazarena nazarena viafreeway freeway

January 23 2018

orientalnazupa
3630 4913
Reposted fromkrzysk krzysk via4777727772 4777727772
orientalnazupa
0663 cc0b 500
Reposted fromklaudialucja klaudialucja viamatuss matuss
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl